Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEWUST OUDERSCHAP

Artikel 1: Definities 

Bewust Ouderschap: eenmanszaak, gevestigd te (1056 SK) Amsterdam aan de Vespuccistraat 89-3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34280264, zijnde de Opdrachtnemer. 

Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met Bewust Ouderschap aangaat of aan wie Bewust Ouderschap een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Bewust Ouderschap en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst. 

Opdracht: iedere opdracht betreffende deelname aan of opdracht tot het geven van (online) cursussen, workshops, 1 op 1 coaching en andere vormen van coaching in het kader van meer plezier in het ouderschap, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, ook wel te noemen ‘sessies’.

Opdrachtbevestiging: iedere schriftelijk bevestiging, zijnde een voor akkoord getekende offerte, een voor akkoord getekend inschrijf- of aanmeldingsformulier, een voor akkoord getekende aanbieding of enig ander document, waaruit het aanbod en de bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever blijkt. 

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bewust Ouderschap en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bewust Ouderschap.

2.2   De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. 

2.3   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Bewust Ouderschap in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

2.4   Bewust Ouderschap is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Bewust Ouderschap zijn vrijblijvend, tenzij Bewust Ouderschap uitdrukkelijk anders aan Opdrachtgever heeft vermeld.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

3.4 Een cursus kan (ook) online geboekt worden via de website van Bewust Ouderschap. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand nadat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting en de overige gestelde voorwaarden heeft voldaan. 

Artikel 4: Uitvoering opdracht

4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Bewust Ouderschap het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. 

4.2 Bewust Ouderschap is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.

4.3 Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten. 

4.4 Bewust Ouderschap baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Hierbij mag Bewust Ouderschap ervan uit gaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie juist is.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bewust Ouderschap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bewust Ouderschap worden verstrekt.

4.6 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bewust Ouderschap zijn verstrekt, heeft Bewust Ouderschap het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7 Naast Bewust Ouderschap zal ook Opdrachtgever zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door partijen gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken.

Artikel 5: Tarieven

5.1 De gehanteerde tarieven worden in het aanbod, ook wel de Opdrachtbevestiging genoemd, van Bewust Ouderschap vermeld. 

5.2 Bewust Ouderschap zal voor de Opdracht de met Opdrachtgever daarvoor overeengekomen tarieven in rekening brengen of, als er geen tariefafspraken zijn gemaakt, de door Bewust Ouderschap gebruikelijk gehanteerde tarieven.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1 De Opdrachtgever is gehouden de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door Bewust Ouderschap aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Indien er sprake is van een online boeking via de website van Bewust Ouderschap geldt dat betalingen direct bij het sluiten van de Overeenkomst en via online betaalmiddel iDEAL dienen te geschieden. 

6.3 Indien er sprake is van langdurige trajecten geldt dat betalingen voor de start van het traject volledig moeten zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.4 Indien partijen – in afwijking van hetgeen bepaald in lid 3 van dit artikel – betaling in termijnen zijn overeengekomen, geldt dat de eerste betaling voor de start van het traject moet zijn voldaan, en Opdrachtgever daarna de factuur voor iedere volgende termijn conform hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel dient te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

6.5 Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.6 De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de door Bewust Ouderschap gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten. 

6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

6.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Bewust Ouderschap en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Bewust Ouderschap onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Bewust Ouderschap behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom, op door Bewust Ouderschap vervaardigde voortbrengselen van menselijke geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van Bewust Ouderschap, één en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Bewust Ouderschap. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: Klachten

8.1 Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen veertien dagen aan Bewust Ouderschap kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de uitgevoerde opdracht.

8.2 Klachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail (info@chrismuller.nl) o.v.v. de klacht, te worden gemeld aan Bewust Ouderschap. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen. 

8.3 Indien een klacht naar het oordeel van Bewust Ouderschap gegrond is, dan zal Bewust Ouderschap de werkzaamheden alsnog verrichten of de reeds verrichte werkzaamheden herstellen. Indien dit niet meer mogelijk blijkt, zal Bewust Ouderschap slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Opdrachtgever betaalde bedrag waarvoor geen werkzaamheden meer geleverd kunnen worden. 

8.4 Bewust Ouderschap zal in alle gevallen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1   Bewust Ouderschap is onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bewust Ouderschap en de ontstane schade het rechtstreekse gevolg is van een dergelijk handelen.

9.2 Bewust Ouderschap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Hetzelfde geldt ter zake van als gevolgschade te kwalificeren letsel- en/of overlijdensschade.

9.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van Bewust Ouderschap beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel – indien en voor zover door Bewust Ouderschap afgesloten – het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Bewust Ouderschap wordt gedekt. 

Artikel 10: Overmacht

10.1 Bewust Ouderschap is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Bewust Ouderschap kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, hebben beide partijen de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Bewust Ouderschap tot aan dat moment te voldoen. Bewust Ouderschap is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. 

Artikel 11: Opschorting en opzegging

11.1 Overeenkomsten kunnen niet tussentijds worden opgezegd. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst toch tussentijds wenst te beëindigen, dan is dit enkel mogelijk onder de voorwaarde dat Opdrachtgever het tarief, zoals overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, volledig voldoet. 

11.2 Bewust Ouderschap is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Bewust Ouderschap om schadevergoeding te vorderen. 

11.3 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, staat het Bewust Ouderschap vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Bewust Ouderschap op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden sessies

12.1 Indien Opdrachtgever op enig moment voorziet dat de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Opdrachtgever Bewust Ouderschap hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 

12.2 Opdrachtgever kan een sessie uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien de sessie op maandag ingepland staat, dient Opdrachtgever zich uiterlijk de vrijdag ervoor bij Bewust Ouderschap af te melden. Bewust Ouderschap en Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe sessie inplannen.

12.3 Indien tot annulering is overgegaan door Opdrachtgever, zonder hierbij rekening te houden met de termijn zoals genoemd in artikel 12.2,  heeft Bewust Ouderschap recht op vergoeding van de volledig kosten.

12.4 In uitzondering op artikel 12.2 en 12.3 geldt voor Overeenkomsten voor langdurige trajecten dat wanneer een deelnemer op de dag van de sessie ziek is, eenmaal de helft van kosten zoals genoemd in artikel 12.3 in rekening zal worden gebracht. 

12.5 Bewust Ouderschap is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen sessies te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen naar een ander tijdstip of een andere locatie. Bewust Ouderschap zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden online geboekte sessies

13.1 Een Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (zijnde een consument), heeft de mogelijkheid de Overeenkomst met betrekking tot online geboekte sessies, in afwijking van het bepaalde in artikel 11.1, zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de boekingsbevestiging door Opdrachtgever.

13.2 Wanneer Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de boekingsbevestiging, kenbaar te maken aan Bewust Ouderschap. Het kenbaar maken dient Opdrachtgever te doen middels het sturen van een e-mail naar info@chrismuller.nl, waarin Opdrachtgever aangeeft van het herroepingsrecht gebruik te willen maken.

13.3 Indien Opdrachtgever na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de aankoop een feit. 

Artikel 14: Geheimhouding en privacy

14.1 Bewust Ouderschap verplicht zich er in het kader van zijn beroepsgeheim toe alle gegevens en informatie die tijdens de looptijd van de Overeenkomst van Opdrachtgever worden verkregen, vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden jegens derden, tenzij Opdrachtgever vooraf schriftelijk heeft ingestemd met openbaarmaking of kennisgeving aan een derde. 

14.2 Bewust Ouderschap is verantwoordelijk voor het naleven van de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy verklaring van Bewust Ouderschap, waarin alle relevante informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Bewust Ouderschap staat opgenomen, is in te zien op: www.chrismuller.nl/privacyverklaring. 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1 Op alle met Bewust Ouderschap gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met Bewust Ouderschap gesloten Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.